In bài này

Ứng dụng được thiết kế giúp bạn tìm giá trị điện trở, tụ điện và cuộn cảm có giá trị gần với giá trị mà mình mong muốn nhất.

Bảng giá trị so sánh được lấy từ tiêu chuẩ IEA

 

Vui lòng nhập giá trị linh kiện bạn thiết kế.

Giá trị được thiết kế:         
Tiêu chuẩn IEA
Giá trị gần nhất
Sai số
E6
E12
E24
E48
E96
E192

Mỗi tiêu chuẩn IEA được áp dụng với những loại linh kiện khác nhau như sau: